พื้นที่ ควรมี มีจริง ขาด/เกิน ร้อยละ
พื้นที่ ควรมี มีจริง ขาด/เกิน ร้อยละ
ทุกจังหวัด 0 0 0
พื้นที่ ควรมี มีจริง ขาด/เกิน ร้อยละ